Helena Stjernholm

Vd, Industrivärden

Helena Stjernholm är sedan 2015 vd för investmentbolaget Industrivärden. Hon har en mångårig och bred erfarenhet av företagsutveckling, styrelsearbete och aktivt ägande. Idag är Helena vice styrelseordförande i Ericsson samt styrelseledamot i Sandvik, Volvo och Industrivärden.

Industrivärden är långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i en koncentrerad portfölj av svenska börsbolag där man bidrar till innehavsbolagens operativa och strategiska utveckling samt långsiktiga värdeskapande. Idag möter många företag en allt mer komplex omvärld med ökad konkurrens och stora förändringar. Det gäller allt från skiftande makroekonomiska förutsättningar på företagens olika geografiska marknader, till hot och möjligheter sprungna ur omvälvande och tätt sammanlänkade megatrender. Helena kommer att ge sin syn på vilka krav dessa utmaningar ställer på dagens företag.

Helena Stjernholm