Sagt om Bünsow

Olivia Åsberg, Projektledare Unga Bünsow

Intervju med Olivia Åsberg, projektledare för Unga Bünsow

Förra året lanserades Unga Bünsow, vilket uppmärksammades i media och 150 studenter från Mittuniversitetet närvarade. Hur uppstod idén till forumet?

– Ett av Bünsow Business Growth Forums långsiktiga målsättningar är att vara med och bidra till att stärka den regionala kompetensförsörjningen. Utifrån att förra årets tema kretsade kring behovet att behålla och attrahera kompetens ville vi visa studenter vilka fantastiska arbetsgivare som finns i vår region och möjligheterna till jobb. Tillsammans med engagerade partners och personer som på olika sätt var med och bidrog till projektet lyckades vi genomföra Unga Bünsow för första gången, och det blev en succé!

Förra året fick ni möjlighet att välkomna en stor profil som Isabella Löwengrip till Unga Bünsow. Vilka andra talare tror du skulle ha potential att locka ännu fler studenter till evenemanget?

– Vi startar nu i gång arbetet med årets forum i projektgruppen där våra större partners samt representanter från Sundekon och Mytec på Mittuniversitetet får vara med och komma med inspel, dela tankar och idéer kring årets program och talare. Årets tema är ”Norra Sverige i världen”, där vi under Unga Bünsow vill visa studenterna hur internationella arbetsgivare som finns i Västernorrland och Sundsvallsregionen, samt möjligheterna till att göra en global karriär lokalt. Det ska bli spännande att höra allas inspel kring vilken person eller bolag som är det mest lockande dragplåstret!

Vad är din vision för framtidens Unga Bünsow och hur ser du att det kan fortsätta utvecklas och växa?

– I framtiden är Unga Bünsow etablerat som norra Sveriges hetaste mötesplats för studenter som läser en ekonomi eller ingenjörsinriktning. Forumet ska upplevas nytänkande, proffsigt och inkluderande där vi även attraherar studenter från andra delar av landet och världen.

 

 

Interview with Olivia Åsberg, project manager for Unga Bünsow

Last year, the launch of Unga Bünsow received a lot of media attention and was attended by 150 students from Mid Sweden University. How did the idea for the forum develop?

– One of the long-term goals of the Bünsow Business Growth Forum is to help strengthen the regional competence supply. Given that last year’s theme centered on the need to keep and attract competence, we wanted to show students which fantastic employers there are in our region and the opportunities for jobs. Together with committed partners and people who contributed to the project in various ways, we managed to organize Unga Bünsow for the first time, and it was a success!

Last year you had the opportunity to welcome a high-profile guest like Isabella Löwengrip to the Unga Bünsow. What other speakers do you think would have the potential to attract even more students to the event?

– We are now starting the work on this year’s forum in the project group where our major partners as well as representatives from Sundekon and Mytec at Mid Sweden University can be involved and provide input, share thoughts and ideas about this year’s programme and speakers. This year’s theme is ”Northern Sweden in the World”, where we during Unga Bünsow want to show the students how international employers are in Västernorrland and the Sundsvall region, as well as the opportunities to make a global career locally. It will be exciting to hear everyone’s input on which person or company is the most attractive attraction!

What is your vision for the future of Unga Bünsow and how do you see it continuing to develop and grow?

– In the future, Unga Bünsow will be established as northern Sweden’s most attractive meeting place for students studying economics or engineering. The forum will be perceived as innovative, professional, and inclusive where we also attract students from other parts of the country and the world.